GTK+ 2.0 教學-視埠 Viewports

一般很少直接使用視埠(Viewport)元件。多數情況下是使用捲動視窗元件,它內部使用了視埠。

視埠元件允許在其中放置一個超過自身大小的元件,這樣你可以一次看元件的一部分。它用調整物件定義當前顯示的區域。

用下面的函式創建一個視埠。

GtkWidget *gtk_viewport_new( GtkAdjustment *hadjustment,
               GtkAdjustment *vadjustment );

可以看到,創建元件時能夠指定元件使用的水平和垂直調整物件。如果給函式傳遞 NULL 參數,元件會自己創建調整物件。

創建元件後,可以用下面四個函式取得和設置它的調整物件:

GtkAdjustment *gtk_viewport_get_hadjustment (GtkViewport *viewport );

GtkAdjustment *gtk_viewport_get_vadjustment (GtkViewport *viewport );

void gtk_viewport_set_hadjustment( GtkViewport  *viewport,
                  GtkAdjustment *adjustment );

void gtk_viewport_set_vadjustment( GtkViewport  *viewport,
                  GtkAdjustment *adjustment );

剩下的這個函式用於改變視埠的外觀:

void gtk_viewport_set_shadow_type( GtkViewport  *viewport,
                  GtkShadowType type );

type參數可以取以下值:

 GTK_SHADOW_NONE,
 GTK_SHADOW_IN,
 GTK_SHADOW_OUT,
 GTK_SHADOW_ETCHED_IN,
 GTK_SHADOW_ETCHED_OUT

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *